Podmínky používání

Uživatel

Uživatelem je osoba, která uskuteční registraci do aplikace Cestovatelský-deník.cz.

  • Registrace do aplikace Cestovatelský-deník.cz je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami používání.
  • Uživatel se zavazuje aplikaci používat pouze pro svou osobní potřebu. Jiné, zejména komerční využití je podmíněno předem uděleným písemným souhlasem provozovatele.
  • Uživatel se zavazuje, že při užívání aplikace bude respektovat platné právní předpisy České republiky a bude jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Podmínkami používání.
  • Uživatel bere na vědomí, že může dojít ke krátkodobé či trvalé nedostupnosti aplikace. Tato skutečnost nezakládá uživateli nárok na náhradu škody ani nemajetkové újmy a v případě trvalé nedostupnosti ani nárok na poskytnutí zálohy uživatelem vložených dat.
  • Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace poskytované na tomto serveru jsou bez záruky jakéhokoliv druhu.
  • Uživatel se zavazuje, že jím vkládaný obsah není v rozporu s autorskými právy.

Provozovatel

Provozovatelem aplikace Cestovatelský-deník.cz je David Švestka, IČ 05633354, Bazalková 8, 103 00 Praha, Česká republika, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 15.12.2016.

  • Provozovatel se zavazuje, že neveřejná data vložená uživatelem bude využívat pouze v rozsahu nezbytném pro provoz aplikace a neposkytne je třetím stranám.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah vložený uživateli aplikace ani za odkazovaný obsah na serverech provozovaných třetími stranami.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat uživatelsky vkládaný obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky, v rozporu s dobrými mravy či v rozporu se zájmy provozovatele.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelské účty, které vykazují aktivitu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky, v rozporu s dobrými mravy či v rozporu se zájmy provozovatele.